MINSTRONG ÜÇ ÜÇIN ÜPJÜNÇILIGI

NYME ÜÇIN MINSTRON TEXNOLOGI .A SAYLASY? YZ?

Hytaýyň hünär katalizator üpjünçisi

Hytaýyň hünär katalizator üpjünçisi

Minstrong Technology, katalizatoryň ösüşine we hil dolandyryşyna ünsi jemläp, 1981-nji ýyldan bäri katalizator gözleglerine we önümçiligine başlady. Nanjing uniwersitetinden, Günorta-gündogar uniwersitetinden, Hytaýyň Ylymlar akademiýasynyň Şanhaý ýokary okuw institutyndan tehniki hünärmenlerimiz bar we hünär laboratoriýasy döredýäris. Önümçilik prosesi birnäçe gezek gowulaşdy. Biziň katalizatorymyz

HEMMESINI GORMEK
Müşderiniň islegine gönükdirilen

Müşderiniň islegine gönükdirilen

Müşderiler üçin gaz maskalaryny, suwy arassalamak, ussahananyň howa gurşawyny bejermek, kosmos howasyny arassalamak we ýakylýan gaz çykaryjy gaz arassalamak ýaly müşderiler üçin satuwdan öňki tehniki maslahat beriş hyzmatlaryny hödürleýäris.

HEMMESINI GORMEK
Müşderiler üçin bahany ulaltmak

Müşderiler üçin bahany ulaltmak

Müşderilere doly hyzmat hyzmatlary bermek, her bir baglanyşyk üçin seresaplylyk bilen hyzmat etmek, müşderiler üçin çykdajylary ähli tarapdan tygşytlamak we satuwdan öňki maslahatdan başlap, satuwdan soňky yzarlamalara çenli hünärmen we yhlasly iş işgärlerimiz bar. , her Müşderiniň rahatlygy we rahatlygy üçin!

HEMMESINI GORMEK

ÜSTÜN KESEL

Senagat meselesi

Iň soňky habarlar

Senagat maglumatlary

Qr koduny skanirläň.Akyn
Qr koduny skanirläň